download (1)

Aplikasyon pou Asirans Medikal “Obamacare”

Kreyòl

Ou gen tout dwa pou resevwa èd ak enfòmasyon nan lang ou pou gratis. Pou pale avèk yon entèpretè an Kreyòl konsènan Mache Asirans Medikal (Health Insurance Marketplace), rele 1-800-318-2596.

Valé asirans Santé | sou Maché Asirans Santé | Sou Mache boutik la | Bezwen asiran sante ki abodab? | Bezwen asirans santé abodab? | Kle Dat pou Mache Asirans Sante a | Pi Bon Opsyon. Pi bon sante.Mache Asirans Santé | Bagay pou panse avan w chwazi yon plan pou sante | bagay pou w pansé avan ou chwazi yon plan pou biznis ou | Pare pou Enskri nan mache a | Aplikasyon pou Asirans Medikal ak Èd Pou Peye Prim yo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam